แห่เทียน 2559


นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงจำนวน 130 คน  ร่วมแสดงในขบวนแห่เทียนของอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559