แห่เทียน 2558

โรงเรียนสวงนหญิงจำนวน 120 คน  ร่วมแสดงในขบวนแห่เทียนของอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2558

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=u__eQJbjO4g