คำอธิบายรายวิชา

21202  การใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น 2

รายวิชาเพิ่มเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง               

                                                                                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต                

 
               การออกแบบงานเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ตกแต่งภาพ  การนำเสนองานด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม  จริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

              ปฏิบัติการตกแต่งภาพเพื่อประกอบการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  นำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ผลการเรียนรู้

        1.สามารถตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นได้
        2.สามารถออกแบบโครงร่างการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
        3.จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
        4.ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
        5.นำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีความคิดริเริ่มส้รางสรรค์
        6.เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการประมวลผลและประยุกต์สร้างชิ้นงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้