ตารางสอนโรงเรียนสงวนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนติววิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนติววิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนติววิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนวิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ตารางเรียนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Line กลุ่มที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Line กลุ่มที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

-------------