ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

O1 :  โครงสร้างหน่วยงาน

 

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3 : อำนาจหน้าที่ 

 

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
    

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลด

 

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลด

 

กฎกระทรวง การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 

ดาวน์โหลด

 

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2557

ดาวน์โหลด

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

 

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ดาวน์โหลด

 

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

 

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ภาพกิจกรรม  
O8 : Q&A  
O9 : Social Network  

การบริหารงาน

 
O10 : แผนดำเนินการประจำปี  
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O14 : มาตรฐานการให้บริการ  
     การให้บริการกรณีสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ  
     คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล  
  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O17 : E-Service  

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนสงวนหญิง

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ

ดาวน์โหลด

 

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

 

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต  
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี  
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต  
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
       ฝ่ายบริหารวิชาการ  
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน  
           ฝ่ายงานบริหารวิชาการ  
           ฝ่ายงานแผนงานงบประมาณและงานบุคคล  
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 : การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม