กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

mail

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ดาวน์โหลด

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

mail

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

mail

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

mail

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ดาวน์โหลด

mail

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

mail

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลด

mail

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด

mail

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2557

ดาวน์โหลด

mail

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

mail

กฎกระทรวง การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 

ดาวน์โหลด

mail

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

mail

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

mail

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

mail

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด

mail

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

mail

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด