การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน