คณะผู้บริหารในปัจจุบัน

0.jpg

ดร.นิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

นายโยธิน  พูลกำลัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


 

 

5.jpg
 

นางกรชศา  เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

1.jpg

นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล

 

นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป