คณะผู้บริหารในปัจจุบัน

0.jpg

ดร.นิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

somjai b copy.jpg

นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
5.jpg
นางกรชศา  เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
20140001_14121117170349.jpg

นายธีรพล  ขยันการนาวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล                                   

1.jpg

นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป