คณะผู้บริหารในปัจจุบัน

0.jpg

ดร.นิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

somjai b copy.jpg
 

นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ


 

5.jpg
 

นางกรชศา  เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

1.jpg

นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล

 

นายโยธิน  พูลกำลัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป