คณะผู้บริหารในปัจจุบัน

0.jpg

นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

นายโยธิน  พูลกำลัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ


 

 

5.jpg
 

นางกรชศา  เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

1.jpg

นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล

 

นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป