วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสงวนหญิง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ฝึกฝนผู้เรียนตามปณิธานสถานศึกษา  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 

 นิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์องค์กรแห่งการเรียนรู้     

           หมายถึง โรงเรียนสงวนหญิงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านองค์กร (Organization) มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนมุ่งเน้นให้สมาชิก (People) ในองค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยนำเทคโนโลยี (Technology) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น

 

 ตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์


                1. ผลประเมินคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม
                2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับยอดเยี่ยม
                3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่แสดงความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับยอดเยี่ยม
                4. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับยอดเยี่ยมและ World Class Standard School ระดับดีเยี่ยม
                5. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ
                6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ

 


Download PNG image: Red heart PNG image, free download | หัวใจ, นิยาย ปณิธานสถานศึกษา     

มีใจความว่า “เป็นกุลสตรี มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา”

                       เป็นกุลสตรี     ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีกิริยามารยาท สุภาพ เรียบร้อย 
                       มีความรู้ เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา    ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา อย่างแท้จริง โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 
                                1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
                                2.  ผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                       คู่คุณธรรม    หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 8 ประการ ดังนี้
                                1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                                2. ซื่อสัตย์ สุจริต
                                3. มีวินัย
                                4. ใฝ่เรียนรู้ 
                                5. อยู่อย่างพอเพียง
                                6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                                7. รักความเป็นไทย
                                8. มีจิตสาธารณะ   
                           สำหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน อีกทั้งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
                                1. หลักคุณธรรม  
                                2. หลักนิติธรรม
                                3. หลักความโปร่งใส  
                                4. หลักการมีส่วนร่วม  
                                5. หลักความรับผิดชอบ  
                                6. หลักความคุ้มค่า

 

  มาตรฐานสากล         

           โรงเรียนสงวนหญิงจัดการศึกษามุ่งตามมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
                1. เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)  
                2. สื่อสารสองภาษา (Communication)  
                3. ล้ำหน้าทาง ความคิด (Thinker)
                4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovation)
                5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)


 

  มาตรฐานวิชาชีพ         

           หมายถึง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้แก่ 
                1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
                2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

 

พันธกิจ   

          1.  พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
          2.  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
          4.  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 

 เป้าประสงค์

          1.  ระบบบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
          2.  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3.  ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามปณิธานสถานศึกษา
          4.  โรงเรียนมีคุณภาพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่ความยั่งยืน  

 

 

 กลยุทธ์

         1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพ
         2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
         3. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
         4. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย


 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

         1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
         2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ
         3. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         4. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         5. ผู้เรียนเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         6. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
              6.1  ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ
              6.2  ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
              6.3  ผู้เรียนล้ำหน้าทางความคิด
              6.4  ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
              6.5  ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
         7. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         8. โรงเรียนมีการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


               

 อัตลักษณ์

สุภาพ  เรียบร้อย


 

 เอกลักษณ์

มีความรู้  คู่คุณธรรม


 ·÷±‡±±‡±÷·