วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสงวนหญิง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ฝึกฝนผู้เรียนตามปณิธานสถานศึกษา  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 

 นิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์องค์กรแห่งการเรียนรู้     

           หมายถึง โรงเรียนสงวนหญิงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านองค์กร (Organization) มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนมุ่งเน้นให้สมาชิก (People) ในองค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยนำเทคโนโลยี (Technology) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น

 

 ตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์


                1. ผลประเมินคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม
                2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับยอดเยี่ยม
                3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่แสดงความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับยอดเยี่ยม
                4. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับยอดเยี่ยมและ World Class Standard School ระดับดีเยี่ยม
                5. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ
                6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ

 


Download PNG image: Red heart PNG image, free download | หัวใจ, นิยาย ปณิธานสถานศึกษา     

มีใจความว่า “เป็นผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา”

                       เป็นกุลสตรี     กุลสตรี กุลบุรุษ มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาท สุภาพ เรียบร้อย 
                       มีความรู้ เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา    ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา อย่างแท้จริง โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 
                                1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
                                2.  ผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                       คู่คุณธรรม    หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 8 ประการ ดังนี้
                                1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                                2. ซื่อสัตย์ สุจริต
                                3. มีวินัย
                                4. ใฝ่เรียนรู้ 
                                5. อยู่อย่างพอเพียง
                                6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                                7. รักความเป็นไทย
                                8. มีจิตสาธารณะ   
                           สำหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน อีกทั้งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
                                1. หลักคุณธรรม  
                                2. หลักนิติธรรม
                                3. หลักความโปร่งใส  
                                4. หลักการมีส่วนร่วม  
                                5. หลักความรับผิดชอบ  
                                6. หลักความคุ้มค่า

 

  มาตรฐานสากล         

           โรงเรียนสงวนหญิงจัดการศึกษามุ่งตามมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
                1. เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)  
                2. สื่อสารสองภาษา (Communication)  
                3. ล้ำหน้าทาง ความคิด (Thinker)
                4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovation)
                5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)


 

  มาตรฐานวิชาชีพ         

           หมายถึง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้แก่ 
                1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
                2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

 

พันธกิจ   

          1.  พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
          2.  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
          4.  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 

 เป้าประสงค์

          1.  ระบบบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
          2.  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3.  ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามปณิธานสถานศึกษา
          4.  โรงเรียนมีคุณภาพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่ความยั่งยืน  

 

 

 กลยุทธ์

         1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพ
         2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
         3. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
         4. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย


 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

         1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
         2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ
         3. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         4. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         5. ผู้เรียนเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         6. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
              6.1  ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ
              6.2  ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
              6.3  ผู้เรียนล้ำหน้าทางความคิด
              6.4  ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
              6.5  ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
         7. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         8. โรงเรียนมีการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


               

 อัตลักษณ์

สุภาพ  เรียบร้อย


 

 เอกลักษณ์

มีความรู้  คู่คุณธรรม


 ·÷±‡±±‡±÷·