วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสงวนหญิงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศภายในปี 2562

 

 พันธกิจ

                1.  พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ  การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2.  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน

          3.  ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ  ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

          4.  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าประสงค์

          1.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

          2.  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          3.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

          4.  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ

 

 กลยุทธ์

          1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

          2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

          5. สร้างความเป็นเลิศด้วยการจัดการศึกษา
          6. พัฒนาคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ และการนิเทศติดตาม

               

 อัตลักษณ์

สุภาพ  เรียบร้อย เอกลักษณ์

มีความรู้  คู่คุณธรรม ·÷±‡±±‡±÷·