ประวัติครูผู้สอน

๑. ชื่อ  นายศุภชาติ  อิ่มเกษม

   เลขที่บัตรประชาชน ๓ – ๗๒๙๙ – ๐๐๐๐๓ – ๗๔ – ๖

๒.  เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ๕๒๒๐๑๔๘๑๘๒๙๓๓๖

    ออกให้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  หมดอายุ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. ข้อมูลส่วนบุคคล

   ๓.๑  เกิดเมื่อวันที่  ๓๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑

   ๓.๒  ปัจจุบันอายุ  ๔๖  ปี  ศาสนา  พุทธ

   ๓.๓  ที่อยู่ติดต่อได้สะดวกเลขที่  ๔๘  ถนน ขุนแผน    ตำบล  ท่าพี่เลี้ยง 

          อำเภอ  เมือง        จังหวัด  สุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐ 

          โทรศัพท์  ๐๓๕-๕๐๒๕๗๕      โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๘๘๐๘๙๔๕ 

          โทรสาร  ๐๓๕-๕๒๕๕๖๘        e-mail address  tum602002@hotmail.com

   ๓.๔  วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

   ๓.๕  ประสบการณ์การสอน  รวมเป็นเวลา ๒๐ ปี

   ๓.๖  ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ครู  วิทยฐานะชำนาญพิเศษ

   ๓.๗  สถานศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง       สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

          ตำบล    ท่าพี่เลี้ยง            อำเภอ          เมือง    

          จังหวัด  สุพรรณบุรี          รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐

          โทรศัพท์  ๐๓๕-๕๒๑๖๕๙       โทรสาร  ๐๓๕-๕๒๕๕๖๘

   ๓.๘  ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก/โท/สาขา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ป.๖

-

๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ม.๓

-

๒๕๒๖

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

จ.สุพรรณบุรี

ม.๖

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

๒๕๒๙

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

จ.สุพรรณบุรี

ศษ.บ.

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

วิชาโทการบริหารการศึกษา

๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จ.นครปฐม

   ๓.๙  ความรู้ความสามารถพิเศษ

          ๓.๙.๑  ภาษาอังกฤษ

          ๓.๗.๒  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

          ๓.๗.๓  งานวิจัย

          ๓.๗.๔  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ

 ๔. ประวัติการทำงาน

วัน – เดือน – ปี

ตำแหน่ง

สอนชั้น/ระดับ

สถานที่ทำงาน

๒๗  มิ.ย. ๒๕๓๗

อาจารย์ ๑  ระดับ ๓

ม.ต้น

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑  ต.ค. ๒๕๓๙

อาจารย์ ๑  ระดับ ๔

ม.ปลาย

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑  ต.ค. ๒๕๔๓

อาจารย์ ๑  ระดับ ๕

 ม.ปลาย

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑  ต.ค. ๒๕๔๖

อาจารย์ ๒ ระดับ ๖

 ม.ปลาย

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๒๔  ธ.ค. ๒๕๔๗

ครู  อันดับ คศ.๒

ม.ปลาย

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๐

ครู อันดับ คศ.๒

ม.ต้น

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๒

ครู อันดับ คศ.๒

ม.ปลาย

โรงเรียนสงวนหญิง

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๕

ครู อันดับ คศ.๓

ม.ปลาย

โรงเรียนสงวนหญิง

   ๕.  ประวัติการสอนของครูผู้สอน

        ๕.๑  เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๗  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๗

              ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓         สถานศึกษา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

              ตำบล    บางตาเถร          อำเภอ  สองพี่น้อง      จังหวัด  สุพรรณบุรี

              สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

       ๕.๒  ปัจจุบันสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  สถานศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง

             ตำบล  ท่าพี่เลี้ยง              อำเภอ  เมือง              จังหวัด  สุพรรณบุรี

             รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐   โทรศัพท์  ๐๓๕-๕๒๑๖๕๙ 
             โทรสาร  ๐๓๕-๕๒๕๕๖๘

       ๕.๓  ทำการสอนรวมเป็นเวลา  ๒๐  ปี