ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ แพร   สมใจเพ็ง
ชื่อเล่น แอม
สีที่ชอบ สีเขียว
มีหมา ชื่อปิ่นโต CryEmbarassed