ประวัติครูผู้สอน

                         ชื่อ-ชื่อสกุล : ธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์                     
     ชื่อเล่น : ธีธีราพร.JPG
     วัน/เดือน/ปีเกิด :  17 มีนาคม 2519 

      ประวัติการศึกษา
      ปี 2530  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ
      ปี 2533  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนสงวนหญิง
      ปี 2536  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนสงวนหญิง
      ปี 2541  จบปริญญาตรี  วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา  จากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  
                              ปี 2554  จบปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
  1 มิถุนายน 2541  ครูจ้างสอน โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี
  1 ตุลาคม 2543  ครูจ้างสอน  โรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี
  16 มีนาคม 2552 ครูผู้ช่วย  โรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี