ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - สกุล  ::   นายชนินทร์ ชโลธร
ชื่อเล่น      ::   นิน
สีที่ชอบ     ::   สีเหลือง
SealedEmbarassed