ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล   ::  อารมณ์ จันทรอมรพร Cool Kiss
ชื่อเล่น     ::  แจ๋ว
สีที่ชอบ    ::  สีเขียว