ประวัติครูผู้สอน

Smile คุณครูบุญสม  ศรีศักดา 
Smile เกิด วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2519
Smile สถานที่อยู่ บ้านเลขที่ 183/1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
       สถานที่ทำงาน โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Smile ข้อมูลด้านการศึกษา
       พ.ศ. 2533     ชั้นประถมศึกษา (ป.6) จากโรงเรียนวัดละหาร อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
       พ.ศ. 2535     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากโรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
       พ.ศ. 2538     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
       พ.ศ. 2542     ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎพระนคร  
                              กรุงเทพมหานคร

       พ.ศ. 2547     ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการวัดและประเมินผลการ ศึกษา 
                              จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

Smile ข้อมูลการรับราชการ  - ได้รับแต่งตั่งบรรจุเข้ารับราชการ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2542     
                                      - ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
teacher.jpg