ประวัติครูผู้สอน

Smileชื่อ-สกุล : กัญชริญา ม่วงน้อย

Laughingชื่อเล่น : นิว

Winkว/ด/ป เกิด : 6 มกราคม 2534

Innocentสีที่ชอบ : สีฟ้า สีเขียว