ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล :: วาสนา  อร่ามรัศมี Tongue Out
ชื่อเล่น  :: นก
สีที่ชอบ  :: สีฟ้า