ประวัติครูผู้สอน

SmileประวัติWink

                                                                              

ชื่อ –นามสกุล

 นางสาวจิตติมา   ดมหอม  (โอ๋)

วัน เดือน ปี ที่เกิด

ภูมิลำเนา

วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2522

2 หมู่ 9  ต.พลับพลาไชย  อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2535

 

ปีการศึกษา 2542

 

ปีการศึกษา 2546

 

 

ปีการศึกษา 2547

 

 

ปีการศึกษา 2553

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพลับพลาไชย

จังหวัดสุพรรณบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนคาวิทยา

จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  จังหวัดกรุงเทพมหานคร