ประวัติครูผู้สอน

Embarassedชื่อสกุล ::  นางสาวฉันทนา  บุญมาก 
ชื่อเล่น ::   ครูนา 
สีที่ชอบ ::  ชมพู