ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล: นางทิพยารัตน์ ดนุไทย  Smile
ชื่อเล่น: แอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้: ภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา: การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ