ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - สกุล      ::  นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์

ชื่อเล่น          ::  จอย

วันเกิด          ::  16  พฤษภาคม  2532

สีที่ชอบ         ::  สีเขียว

LaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughingSmileLaughing