ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล : สุติพร ผิวทองอ่อน
ชื่อเล่น : ติ๋ม
สีที่ชอบ : สีเขียว
14:16:36
KissCoolTongue Out