ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ:สกุล Smileนางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน

ชื่อเล่น : วรางค์Sealed

สีที่ชอบ Embarassedเหลือง