SYSP Article


ผลการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 

โดยมีผลการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

image.jpg

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  เรียงความและคัดลายมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชนะเลิศ     

                นางสาวประวีณา  การะเกตุ      ชั้น  ม. ๖/๑๑

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                นางสาวอาริยา  อินทวงค์        ชั้น  ม.๖/๙

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวธัญชนก  คำอุ่ม         ชั้น  ม.๖/๑๐

 รางวัลชมเชย

                นางสาวมุขสุดา  คล้ายฉ่ำ       ชั้น  ม.๖/๓

                นางสาวรพีพรรณ  อิทธิสาร     ชั้น  ม.๖/๓ 


 
 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  เรียงความและคัดลายมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชนะเลิศ     

                 เด็กหญิงกาญจนา  คำมีวงษ์      ชั้น  ม. ๓/๕

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประเสริฐ    ชั้น  ม.๓/๕

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                เด็กหญิงสุวพร  เหง่าศรี            ชั้น  ม.๒/๕

 รางวัลชมเชย

                เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเมือง          ชั้น  ม.๓/๙

                เด็กหญิงประกายมุก  ผลวงษ์      ชั้น  ม.๓/๒ 


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  แต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัลชนะเลิศ     

               นางสาวบุษกร  เรืองเดช                 ชั้น  ม. ๖/๓

               นางสาวอริสรา  คงธนานันท์             ชั้น  ม. ๖/๓

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

               นางสาวกาญจนาพร  รัตนวราภรณ์       ชั้น  ม. ๖/๙

               นางสาวภัคจิรา  จงสุกใส                 ชั้น  ม. ๖/๙

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวไผทมาส  ศรีคำหอม            ชั้น  ม. ๕/๙

                นางสาวอินทิรา  กาสเส็น                ชั้น  ม. ๕/๙

 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ     

                เด็กหญิงฐิตานันท์  รักราชการ           ชั้น  ม. ๓/๕

                เด็กหญิงมลทิชา  บัวอุไร                ชั้น  ม. ๓/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                เด็กหญิงกัญชพร  บุตรดี                 ชั้น  ม. ๒/๓

                เด็กหญิงกุลณภัทร  คำบอน              ชั้น  ม. ๒/๓

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                เด็กชายกวินภพ  ทองนาค               ชั้น  ม. ๒/๒

                เด็กชายเปมทัต  สร้อยแสงทอง          ชั้น  ม. ๒/๒

 

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  อ่านทำนองเสนาะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ     

              นางสาวศิรินญา  แฟงรัก                 ชั้น  ม. ๕/๓

              นางสาวกฐิณา  วิริยวิโรจน์               ชั้น  ม. ๖/๑๐

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

               นางสาวพรสุดา  พรหมทอง             ชั้น  ม. ๔/๒

               นางสาววิภาสินี  ประสิทธิ์ผล            ชั้น  ม. ๖/๖

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวศศิธร  ชูศรีเอี่ยม               ชั้น  ม. ๖/๒

                นางสาวอุดมลักษณ์  พราหมณโชติ     ชั้น  ม. ๖/๘

                นางสาวจิราวรรณ  วิสุทธิกุล            ชั้น  ม. ๖/๙


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  อ่านทำนองเสนาะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลชนะเลิศ     

                เด็กชายกวินภพ  ทองนาค                ชั้น  ม. ๒/๒

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                เด็กหญิงประกายมุก  ผลวงษ์             ชั้น  ม. ๓/๒

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                เด็กหญิงณัฐนิช  ตงลิ้ม                    ชั้น  ม. ๓/๗

                เด็กหญิงชาลิสา  ทองน้อย                ชั้น  ม. ๒/๓

image (2).jpg

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  พูดสุนทรพจน์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชนะเลิศ     

                นางสาววิลาวัลย์  จิตต์ถนอม             ชั้น  ม. ๖/๖

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                นางสาวปาริสา  จันทร์แสง               ชั้น  ม. /๙

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวศุภิสรา  วันชาญเวช              ชั้น  ม. ๖/๑๑

 ชมเชย

                นางสาวศกลวรรณ  เที่ยงธรรม           ชั้น  ม. ๖/๙

                นางสาวสิริกร  ขำวงษ์                    ชั้น  ม. ๕/๕


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  พูดสุนทรพจน์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ     

                เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล          ชั้น  ม. ๑/๒

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสือเปรม             ชั้น  ม. ๓/๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                เด็กหญิงรัตหทัย  ศรีหสุทธ์               ชั้น  ม. ๒/๔

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  วาดภาพระบายสี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ     

               นางสาวปรัชญาพร  จันทาทอง          ชั้น  ม. ๕/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                นางสาวณัชชา  ดินตะวงศ์              ชั้น  ม. ๕/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวกาญจนา  พันธุ์เผือก           ชั้น  ม. ๖/๖

ชมเชย

                นางสาวสุวิสา  แซ่ม้า                   ชั้น  ม. ๖/๑

                นายสาริศ  บุญรอดฤทธิ์                ชั้น  ม. ๕/๖

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  วาดภาพระบายสี     

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ     

                 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สายเสน               ชั้น  ม. ๑/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                เด็กหญิงนวรัตน์  สิรวณิชย์               ชั้น  ม. ๒/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                เด็กหญิงปาณสิชล  เชี่ยวศิลป์            ชั้น  ม. ๑/๔

ชมเชย

                เด็กหญิงสลินทิพย์  เขาแก้ว              ชั้น  ม. ๒/๗

                เด็กหญิงอรวรรยา  แตงโต                ชั้น ม. ๒/๘

                เด็กหญิงอธิชา  วงษ์ถาวรเรือง            ชั้น  ม. ๒/๔

 


image (3).jpg

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  อ่านเอาเรื่อง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

รางวัลชนะเลิศ     

                นางสาวสายฝน  อินทโชติ               ชั้น  ม. ๔/๕

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                นางสาวนันทพร  ละมัยเกศ              ชั้น  ม. ๔/๒

                นางสาวชลลดา  วรอุไร                  ชั้น  ม. ๔/๖

                นางสาวสิรินันท์  พลายละหาร           ชั้น  ม. ๕/๔

                นางสาวนนทิชา  สุขศรีมงคล            ชั้น  ม. ๕/๕

                นางสาวชุติกาญจน์  พลายจั่น            ชั้น  ม. ๕/๙

                นางสาวดวงฤทัย  พานทอง              ชั้น  ม. ๕/๙

                นายสิรวิชญ์  สินธนไพบูลย์              ชั้น  ม. ๕/๙

                นางสาวนพมาศ  คำแสน                 ชั้น  ม. ๖/๑๐

                นางสาวปานใจ  ดีปานแก้ว               ชั้น  ม. ๖/๑๐

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

                นางสาวธนัชชา  โชติช่วงนภา            ชั้น  ม. ๔/๒

                นางสาวพลอยชนก  กายราศกุลพัฒน์    ชั้น  ม. ๔/๕

                นางสาวณัฐธิดา  ยวนจิตต์                ชั้น  ม. ๕/๕

                นางสาวรัตตวัลย์  ศรีประเวช              ชั้น  ม. ๕/๑๐

                นางสาวมัชฌิมา  อนันต์ธนสาร           ชั้น  ม. ๕/๑๑

                นางสาวเสริมศิริ  แผนสมบูรณ์            ชั้น  ม. ๖/๓

                นางสาวพรรษพร  น้ำพลอยเทศ          ชั้น  ม. ๖/๘

                นางสาวนวพร  เจริญดี                    ชั้น  ม. ๖/๙

                นางสาวเบญจพร  รัศมี                    ชั้น  ม. ๖/๙

 


image (4).jpg

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

ประเภท  อ่านเอาเรื่อง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ     

              เด็กหญิงณัฐญา  อินธิสาร                  ชั้น  ม. ๓/๒

              เด็กหญิงชนากานต์  นาเมือง               ชั้น  ม. ๓/๒

  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

              เด็กหญิงกัญญมล  ธัญญเจริญ             ชั้น  ม. ๓/๕

               

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

              เด็กหญิงทักษพร  เรียงคม                 ชั้น  ม. ๓/๕

 

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 177.12 KBs
Upload : 2014-06-30 09:43:09

Size : 52.75 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 38.95 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 23.79 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 26.84 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 45.16 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 24.73 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 26.63 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 27.52 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 29.60 KBs
Upload : 2014-07-02 14:30:32

Size : 68.27 KBs
Upload : 2016-10-14 08:30:52
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


SYSP
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


SYSP-KM © 2014

Generated 0.861741 sec.