BEST PRACTICE

เยาวชน เผยชอบครู ใจดี สุภาพ ไม่ดุด่า สอนสนุกไม่น่าเบื่อ ไม่สั่งการบ้านเยอะ
              รับฟังเหตุผลของนักเรียน ลั่นอยากบอกครูว่า จะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน

       
       สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ สำรวจความคิดเห็นต่อครูเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพฯ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557 โดยสำรวจกลุ่มเยาวชน อายุ 12-18 ปี จำนวน 1,077 คน ระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2557 จากการสำรวจสรุปได้ว่า สำหรับภาพลักษณ์ของคุณครูตามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 อันดับคือ คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้/อบรมสั่งสอนแก่คนในสังคม ร้อยละ 83.19 คุณครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองที่คอยดูแลเอาใจใส่เด็ก ร้อยละ 81.24 และคุณครูเป็นผู้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ คำปรึกษา กับผู้คนในสังคมได้ปฏิบัติ ร้อยละ 78.92 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างถึงประมาณสี่ในห้า หรือร้อยละ 80.97 ไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า “คุณครูเป็นเพียงเรือจ้างที่ช่วยส่งนักเรียนให้ถึงฝั่งเท่านั้น”
       ส่วนลักษณะของคุณครูที่กลุ่มตัวอย่างชอบสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ใจดี ไม่ดุด่า พูดจาสุภาพ ร้อยละ 82.92มีเทคนิควิธีการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ร้อยละ 80.59 ไม่ลงโทษด้วยวิธีรุนแรงเกินไปเมื่อนักเรียนทำผิด ร้อยละ 77.99 ไม่สั่งการบ้านเยอะเกินไป ร้อยละ 75.67 และรับฟังความคิดเห็น/เหตุผลของนักเรียน ร้อยละ 73.91 ส่วนลักษณะของคุณครูที่กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบสูงสุด 5 อันดับ คือ ชอบดุด่า พูดจาหยาบคาย ร้อยละ 83.94 มีวิธีการสอนที่น่าเบื่อ เคร่งเครียด กดดัน ร้อยละ 81.89 ลงโทษด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ ร้อยละ 79.85 ไม่รับฟังความคิดเห็น/เหตุผลของนักเรียน ร้อยละ 77.63 และชอบสั่งการบ้านเยอะเกินไป ร้อยละ 74.19
       สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากคุณครูสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ให้คุณครูสอนเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ในห้องเรียนเทียบเท่าหรือมากกว่าที่สอนพิเศษนอกห้องเรียน ร้อยละ 82.82 รับฟังเหตุผล/ข้อคิดเห็นจากนักเรียนให้มากขึ้น ร้อยละ 80.5 และไม่ลงโทษโดยไม่มีเหตุผล ด้วยวิธีรุนแรง ร้อยละ 77.34
       ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.26 คาดหวังให้คุณครูมีเวลาให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามกับนักเรียนมากขึ้น และสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากจะบอกกับคุณครูในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2557 มากที่สุดคือผม/หนูจะเป็นเด็กดี-ตั้งใจเรียน-เชื่อฟัง-ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ กับคุณครู ร้อยละ 28.13 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.41 อยากจะบอกกับคุณครูว่า ผม/หนูอยากให้คุณครูรับฟังความคิดเห็น-เหตุผลของนักเรียนให้มากขึ้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Manasthip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์