นวัตกรรมครู

การประกวดนวัตกรรมครู ระดับประเทศ  กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทั่วไป

“นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ณ  โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี

นวัตกรรมที่นำเสนอ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม

1.   รายงานการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง เลขยกกำลัง ประกอบการจัด
การเรียนรู้ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3. Website : smartclasssy.com  (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

4. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง (ภาษาอังกฤษ)

5.  VCD การสอน เรื่อง เลขยกกำลัง ผลิตร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

                                             ผู้นำเสนอ

                                             นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ครูเชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสงวนหญิง สพม.
9

                                          

โรงเรียนสงวนหญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

 


การประกวดนวัตกรรมครู ระดับประเทศ  กลุ่มที่ 2  โรงเรียนทั่วไป

 “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อผลงาน    การจัดการเรียนรู้  เรื่อง  เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม 

                 1. รายงานการวิจัย   ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี                         
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  เลขยกกำลัง  ประกอบการจัด
    การเรียนรู้  รายวิชา  ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

                     3.  Website : smartclasssy.com  (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

                 4. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง (ภาษาอังกฤษ)              

                 5.  VCD การสอน เรื่อง เลขยกกำลัง ผลิตร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล       ตำแหน่ง  ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสงวนหญิง 

โรงเรียน           สงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9    จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์           035-547-101                     โทรสาร  035-547-101

โทรศัพท์มือถือ     081-809-9654                   E-mail :  manasthip@gmail.com

1.  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

                นโยบายระดับชาติ ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี  การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่

       การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องสามารถบริหารจัดการและจัดระบบให้กับนักเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ว่า “ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”และ“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส” เพราะครูไม่สามารถสอนให้นักเรียนทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ได้พร้อมๆ กัน ดังนั้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น รู้เท่าทันอาเซียน และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้  ครูผู้สอนสามารถค้นคว้าแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตร  หรือสนองความสนใจของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำคลังข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ  ดังนั้น “สื่อประสม” จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดเรียนรู้

              จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
“เรื่องที่นักเรียนคิดว่ามีปัญหา และเข้าใจได้ยากที่สุด คือ เลขยกกำลัง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่ว่า “การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง เป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนรู้ได้ช้าและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด” ประกอบกับหลักการที่ว่า “สื่อแต่ละอย่างย่อมมีดีแต่ละอย่าง  ไม่มีสื่อชนิดใดจะให้ผลดีอย่างสมบูรณ์  การเรียนการสอนย่อมต้องการพัฒนาพฤติกรรมทั้งสามด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังนั้นการจัดเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม 
เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียน ครูบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน
มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา และสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม

     2.1  เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

          โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี

     2.2  เพื่อประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษา
          ปีที่ 1  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็นต่อไปนี้

          2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม
          2.2.2  ผลการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม
          2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม

3.  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

     3.1  กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนสงวนหญิง 
          ที่ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้  ในรายวิชา  ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555    
          จำนวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน 30 คน

     3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  (1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้
          สื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  (2) แบบทดสอบวัด
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง
          โดยใช้สื่อประสม รายละเอียดการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

     3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผู้พัฒนาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

     3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

            3.4.1  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม

           3.4.2  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ เรื่อง เลขยกกำลัง
                   โดยใช้สื่อประสม

           3.4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม

            3.4.4  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม

           3.4.5  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง
                   โดยใช้สื่อประสม 

     3.5   เขียนรายงานการวิจัย

     3.9  เผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม ภายในโรงเรียน ต่างโรงเรียน และการประชุมวิชาการ

4.  ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

     4.1  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม ที่จัดทำอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง มีความ
          เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.47/81.33        4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
          คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05          

     4.3  ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4.04 คะแนน 

          คิดเป็นร้อยละ 20.17                                                                                 

     4.4  ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม ว่ามีความเหมาะสมมาก 
          เพราะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับบทเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกบทเรียนได้เอง มีทั้งเสียง

          และภาพทำให้เข้าใจง่าย เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายและสามารถย้อนดูแนวคิดข้อที่ผิดได้ มีอิสระใน

          การเรียนสามารถประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง

5.  บทเรียนที่ได้รับ

     5.1  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากเล่น และได้มีโอกาสศึกษาสืบค้น
 จากอินเตอร์เน็ต  สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน (สอดคล้องกับ 3R + 4C และ
 ทักษะที่จำเป็น)

     5.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เลขยกกำลัง  เหมาะสมกับการให้นักเรียนนำไปศึกษาด้วย

          ตนเองหรือขอยืมไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องมีครูคอยควบคุม (สอดคล้องกับ 3R)
     5.3  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรแนะนำ

         และทักษะที่จำเป็น) ครูเน้นเรื่องความรับผิดชอบ การศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต

 

          ให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่สำคัญในบทเรียน  เช่น  ตัวอย่าง  สูตร  แบบฝึกหัด (สอดคล้องกับ 4C

     5.4  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม  ก่อนเรียนครูควรแนะนำให้นักเรียน

           มีสมุดยางลบ  ดินสอและปากกาใช้ในการจดบันทึกและการทดเลขด้วย (สอดคล้องกับ 3R)

     5.5  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยใช้สื่อประสม เป็นแนวทางในการจัดทำสื่อการเรียนรู้และ 
           การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อหลากหลายชนิด หลายวิธีการที่จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
           เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและการเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (สอดคล้องกับ
           3R+4C และทักษะที่จำเป็น)

6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

วันที่/เดือน/พ.ศ.

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

ผู้จัด

รางวัลที่ได้รับ

27-28 พ.ย.53

การเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู

สพม. เขต 9
ระดับภาคกลาง 

เกียรติบัตรดีเยี่ยม

29 ก.ย. 54

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

สพม. เขต 9

Best of the Best Practices

เกียรติบัตร

 11-13 ม.ค. 55

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ  จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.
กาญจนบุรี เขต 1

รางวัล เหรียญทอง อันดับ 1

OBEC AWARDS ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก

26 ม.ค. 55

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

ระดับชาติ  ณ  เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

สพฐ.

รางวัล เหรียญทอง อันดับ 1

พร้อมโล่ OBEC AWARDS
ระดับประเทศ

ปี 2555

การนำเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูสอนดี

สคส

รางวัลครูสอนดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ปี 2555

การนำเสนอผลงานเข้ารับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

วิทยากรในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

 10-12 ก.ย.55 

นำเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

สพฐ. ณ โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

รางวัลดีเด่น 1 ใน 3
ของผลงานยอดเยี่ยม

 18-22 ม.ค. 56

สสวท.ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Manasthip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คณิตศาสตร์