Welcome to Homepage Kru_Oh_Jira
ครูจิราภรณ์  พุ่มพันธ์วงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
My QRcode KM.png

สถานีโทรทัศน์

Information
27-28 มีนาคม 2557 : ครูติดอบรม ถ้านักเรียนจะส่งการบ้าน ให้ส่งวันที่ 31 มีนาคม 2557

14 พฤษภาคม 2557 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย Smile

StatisticCounter

11781

สืบค้นข้อมูล