ใบความรู้

ดาวน์โหลดใบความรู้ได้ที่นี่
- เรื่อง ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14032722220515.pdf
- เรื่อง กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042422221606.pdf
- เรื่อง มัลติเปิลแอลลีล
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042422222115.pdf
- เรื่อง พอลิยีน
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042422222342.pdf
- เรื่อง ชาร์ล ดาร์วิน คือใคร
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14052415153738.pdf
- เรื่อง หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14052415153818.pdf
- เรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14052415153909.pdf
- เรื่อง วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14052415153958.pdf
- เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14052415154025.pdf