ใบความรู้ / ใบงาน

คาบที่ 1 : Introduce 
คาบที่ 2 : Unit 5 ; งานพิเศษ 1 
คาบที่ 3 : Unit 5 ; งานพิเศษ 2 
คาบที่ 4 : Unit 5 ; งานพิเศษ 3 
คาบที่ 5 : Unit 5 ; งานพิเศษ 4 
คาบที่ 6 : Unit 5 ; งานพิเศษ 5 
คาบที่ 7 : Unit 5 ; งานพิเศษ 6 
คาบที่ 8 : Unit 5 : งานพิเศษ 7 
คาบที่ 9 : Unit 5 ; งานพิเศษ 8 
คาบที่ 11 : Unit 6 ; งานพิเศษ 1 
คาบที่ 12 : Unit 6 ; งานพิเศษ 2 
คาบที่ 13 : Unit 6 ; งานพิเศษ 3 
คาบที่ 14 : Unit 6 ; งานพิเศษ 4 
คาบที่ 15 : Unit 6 ; งานพิเศษ 5 
คาบที่ 16 : Unit 6 ; งานพิเศษ 6  
คาบที่ 17 : Unit 6 ; งานพิเศษ 7 actions 
คาบที่ 17 : Unit 6 ; งานพิเศษ 7 insects 
คาบที่ 18 : Unit 6 ; งานพิเศษ 8 
คาบที่ 20 : Unit 7 ; งานพิเศษ 1 
คาบที่ 21 : Unit 7 ; งานพิเศษ 2  
คาบที่ 22 : Unit 7 ; งานพิเศษ 3 
คาบที่ 23 : Unit 7 ; งานพิเศษ 4 
คาบที่ 24 : Unit 7 ; งานพิเศษ 5 
คาบที่ 25 : Unit 7 ; งานพิเศษ 6 
คาบที่ 26 : Unit 7 ; งานพิเศษ 7