งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง

ปีการศึกษา 2566

"ผู้สนใจอ่านงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถติดต่อ sy_curriculum@sysp.ac.th"

Curriculum - Free education icons บทสรุปวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2565

Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2564

Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2563

Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


ปีการศึกษา 2562
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.png ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.png
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Click Click------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปีการศึกษา 2561

 

  คำอธิบายรายวิชา
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
Curriculum - Free education icons คำอธิบายรายวิชา IS ดาวน์โหลด