งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง

ปีการศึกษา 2563

Free Icon | Point หลักสูตรโรงเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
Free Icon | Point หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
Free Icon | Point หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
Free Icon | Point รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

 

**หมายเหตุ กรุณาเปิดลิงค์ด้วยวิธีการ 'คลิกขวา' จากนั้นเลือก 'Open link in new tab'

                                                                   เนื่องจากข้อจำกัดด้านการแสดงผลของเว็บไซต์ รร.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


ปีการศึกษา 2562
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.png ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.png
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Click Click------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปีการศึกษา 2561

 

  คำอธิบายรายวิชา
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
Free Icon | Point กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
Free Icon | Point คำอธิบายรายวิชา IS ดาวน์โหลด