งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง


ปีการศึกษา 2562


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3.png ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.png
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Click Click------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปีการศึกษา 2561

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา IS
ดาวน์โหลด