คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)

1. คป.-กก.-1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. คป.-งบ.-1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. คป.-งบ.-2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเก็บรักษาพัสดุ
4. คป.-งบ.-3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดูแลสวัสดิภาพนักเรียนและการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
5. คป.-บท.-1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการป้องกันอัคคีภัย
6. คป.-บท.-2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เชิงป้องกัน
7. คป.-บท.-3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
8. คป.-บท.-4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานสัมพันธ์ชุมชน
9. คป.-บท.-5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดระเบียบห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
10. คป.-บท.-6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สหกรณ์
11. คป.-บท.-7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานโภชนาการ
12 คป.-บท.-8 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องโครงการอาหารกลางวัน
13. คป.-บท.-9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์
14. คป.-ปก.-1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมจำนวนสำเนาเอกสารระบบคุณภาพ
15. คป.-ปก.-2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการกำหนดรูปแบบ หน้าเอกสารและรหัสเอกสาร
16. คป.-วก.-1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องหลักการและวิธีการจัดตารางสอน
17. คป.-วก.-2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินการสอบ
18. คป.-วก.-3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกิจกรรมนักเรียน
19. คป.-วก.-5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการโอนคะแนนเข้าระบบงานบริหาร
20. คป.-วก.-6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียน
21. คป.-วก.-7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการออกเอกสารหลักฐานการเรียน