ม.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

      การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน ที่เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน


     1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

     คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ(package) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป เช่น  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล  ซอฟต์แวร์นำเสนอ  ซอฟต์แวร์สื่อสาร  ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

               
1.1)ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

      ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี  เอกสารที่พิมพ์และจัดเก็บไฟล์ สามารถแก้ไขและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เช่น OpenOffice.org Writer,Microsoft Word  

           
1.2)ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

      ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spreadsheet software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงานใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตรสามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือสามารถสร้างคำสั่งหรือสูตรเพื่อใช้งานเฉพาะได้

      นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานสร้างกราฟและแผนภูมิสำหรับนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น  OpenOffice.org Calc ,Microsoft Excel  

 
1.3)ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

      ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (database management software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้ ปรับปรุง และค้นคืน ข้อมูลได้ง่าย ทั้งยังสามารถสร้างรายงานหรือสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ ซอฟต์แวร์นี้จะมีการจัดเก็บทั้งค่าข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งของข้อมูลตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เช่น OpenOffice.org Base,Microsoft Access,MySQL,Oracle 

                   
1.4)ซอฟต์แวร์นำเสนอ

      ซอฟต์แวร์นำเสนอ(presentation software)เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการนำเสนอ ช่วยให้การนำเสนอทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง สามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการแสดงตัวอักษรและสไลด์ตัวอย่างซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น OpenOffice.org Impress,Microsoft PowerPoint  

 
1.5)ซอฟต์แวร์สื่อสาร

      ซอฟต์แวร์สื่อสาร (communication software)เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งให้ทั้งความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่งอีเมล ใช้โอนย้ายไฟล์ข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สนทนาผ่านเครือข่าย นอกจากนี้ยังใช้ในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น Windows Live Messenger  ใช้ในการสนทนาผ่านเครือข่าย,Mozilla Firefox ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล,Thunderbird ใช้ในการรับส่งอีเมล,FileZilla ใช้ในการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล  

 
1.6)ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

      ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม(graphic and multimedia software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพ และจัดการสื่อที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง เสียงข้อความ ภาพเคลื่อนไหว สะดวกต่อการนำไปใช้งานด้านกราฟิกและสื่อประสม ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม เช่น GIMP, Paint,Adobe Photoshop, Corel Draw, LiveSwif, Adobe Flash, 3D MAX, Windows Movie Maker     2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

            การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงานทางธุรกิจบางอย่าง เช่น ในงานธนาคารมีการฝากถอนเงิน งานทางด้านบัญชีหรือในห้างสรรพสินค้าก็มีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
       
          ดังนั้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะงาน สำหรับงานแต่ละประเภท ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
งาน หรือธุรกิจบางอย่างที่ต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล
      

            นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ เช่น  Thai Geometer’s Sketchpad(ThaiGSP), Mathlab, Scilab

           ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานอีกประเภทหนึ่ง คือ ซอฟต์แวร์เกม ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลกทั้งในกลุ่มของเด็กและผู้ใหญ่ รูปแบบของซอฟต์แวร์เกมมีอยู่หลากหลาย ซอฟต์แวร์เกมแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสม และไม่เหมาะสมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกใช้ซอฟต์แวร์เกมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ และควรปรึกษาผู้ปกครองถึงความเหมาะสมด้วย


เกร็ดน่ารู้

      >>ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

     1.ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบใช้ได้เสรี(freeware) 

        หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามรถนำไปใช้งานได้ฟรี โดยเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานไว้

     2.ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้(shareware/trialware) 

        หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปทดลองใช้ได้ฟรีตามระยะเวลาที่กำหนด  หลังจากนั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งาน

     3.ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาธารณะ(public domain software)

         หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้สละลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการคุ้มครอง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

     4.ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด(open source software) 

         หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ และมีการเปิดเผยรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด(source code) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการศึกษาเปลี่ยนแปลงแก้ไข และพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายจ่ายแจกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นได้

   >>ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์


ที่มาของข้อมูล           

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

เรียบเรียง : ดลลดา สังฆสุวรรณ

http://oho.ipst.ac.th/copy-right/

http://www.ipthailand.go.th

                                       

button copy.png
>>ซอฟต์แวร์ประยุกต์<<   

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี