SYSP Album


นศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงในการสอบ 'โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)' เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 จัดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับรางวัลชมเชย 1. ด.ญ.กานต์ณพิชญ์ จาปาเงิน ชั้น ม.1/3 2. ด.ญ.จิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ ชั้น ม.1/4ั 3. ด.ญ.ชยาพร ตั้งต้นตระกูล ชั้น ม.2/3 4. ด.ช.อธิปัญญ์ เทพทอง ชั้น ม.2/4 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย 1. ด.ญ.อชิตา เกตุแก้ว ชั้น ม.1/3 ...เยี่ยมมากค่ะเด็กๆ...


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015613 sec.