SYSP Album


วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 โดย ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ อาคาร 2 ห้อง 236 'การประสานงานกับผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ'


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015456 sec.