SYSP Album


วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ 'การพัฒนาบุคลากรหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ' โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผอ.โรงเรียนสงวนหญิง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.9 สุพรรณบุรี-นครปฐม เข้าร่วมประชุมประมาณ 270 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015634 sec.