SYSP Album


วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา 'เลี้ยงขนฟูให้ดูดี' ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.202 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015707 sec.