SYSP Album


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คุณครูประดับ นาคแก้ว อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และลูกสงวนหญิง ร่วมเป็นวิทยากร ค่าย 'บูรณาการการเรียนรู้ สู่โครงงาน STEM ศึกษา และนวัตกรรม' สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (The Genius Program) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.011711 sec.