SYSP Album


วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสงวนหญิง ทีมวิทยากรให้การอบรม เชิงปฏิบัติการ 'ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู (Logbook for teacher)' สำหรับคุณครูโรงเรียนสงวนหญิงทุกกลุ่มสาระฯ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008422 sec.