SYSP Album


วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผอ.โรงเรียนสงวนหญิง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 'โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21' โดยมีผอ.ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา ตอนปลายให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหุารและคณะครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและ จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008524 sec.