วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และรับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2561

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ