ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ผ่านรับทุนพัฒนาโครงการรอบแรก ภาคตะวันตก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) >>>โครงการที่ 1 : โปรแกรมวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ หมวดโครงการ : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ผู้พัฒนา : 1) เด็กหญิงจรัณญา กัลยาณพจน์พร ม.2/4 2) เด็กชายสรวิชญ์ เผ่าอินทร์จันทร์ ม.2/4 ครูที่ปรึกษา : ครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ >>>โครงการที่ 2 : นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำสำหรับนาข้าวยุค Thailand 4.0 หมวดโครงการ : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) ผู้พัฒนา : 1) นางสาวสิตานันท์ ก่ำพันธ์ดี ม.5/10 2) นางสาวพณิชา ประสาทเขตท์ ม.5/10 3) นายณรฐพล มุ่งดี ม.5/10 ครูที่ปรึกษา : ครูยอดชาย ขุนสังวาลย์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ