'English Travel Camp' โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (โครงการ Smart Class) โรงเรียนสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ 2/4 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ