SYSP Album


วันที่ 8 มิถุนายน 2560...อีกหนึ่งความสำเร็จของลูกสงวนหญิงในวันนี้ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอผลงานและรอประกาศผล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 กับการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ “ประเทศไต้หวัน” ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เรื่อง “การศึกษาลักษณะการแตกระแหงของดิน และสมบัติทางกายภาพของดินที่ได้รับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน” คณะผู้วิจัย...เด็กหญิงผลิดา ยงพิศาลภพ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ้งพันธุ์ และเด็กหญิงอารียา เตียววิไล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครูที่ปรึกษา นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ศุภชัย อาคา และ คณะอาจารย์ STEM EDUCATION สสวท. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พรุ่งนี้รอลุ้นผลคัดเลือกการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปไต้ไหวัน และการคัดเลือกไปประเทศอเมริกาอีกหนึ่งรายการ...ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ...ประกาศแล้ว 1 รายการค่ะ รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015577 sec.