SYSP Album


วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 'เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน' เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนคุณภาพ ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 3 (ภาคกลาง) วิทยากรโดยท่านผอ.ประชอบ หลีนุกูล และคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015637 sec.