SYSP Album


วันที่ 9 กันยายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนที่สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รอลุ้นผลการสอบในโอกาสต่อไปค่ะ 'สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ (Work-based Education) และสถานที่ฝึกงานนั้น ก็เป็นองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่เต็มไปด้วยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ด้วยวิธีนี้จะทำให้ จบการศึกษาพร้อมประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง อีกทั้งยังรู้รอบ ถึงปัญหา และการแก้ไขในสายงานอาชีพนั้นๆ ด้วยการจัดการศึกษาแบบ Work-based Education (WBE)'


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015772 sec.