ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูชนินทร์
ชนินทร์ ชโลธร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
qrcode.png

Health and Fitness

ASEAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27 -  28 มีนาคม 2557  :: กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ ตามโครงการ ISCHOOL
14 พฤษภาคม 2557  ::  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557