SYSP


ประวัติโรงเรียน


df copy1.jpg

 กำเนิด “สงวนหญิง” 

 DSC00139.JPG
พระยาพิศาลสารเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสงวนหญิง

 

ที่มาของชื่อ โรงเรียนสงวนหญิง

'สงวนหญิง' เป็นการนำชื่อของผู้รวบรวมทุนในการก่อตั้งโรงเรียน 2 ท่านมารวมกัน เป็นชื่อโรงเรียนสงวนหญิง คือ

DSC00140.JPG

1.คุณหญิงเสงี่ยม    ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี(พระยาพิศาลสารเกษตร) 
2.คุณสงวน  เฟื่องเพชร   น้องสาวของคุณหญิงเสงี่ยม

 

pic01.jpg

ประวัติโรงเรียนสงวนหญิง

              โรงเรียนสตรีสุพรรณบุรี (สงวนหญิง) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2472 โดยแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดกรรสูตศึกษาลัย เดิมทีเดียวการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแบบสหศึกษาและมีโรงเรียนประจำจังหวัดเพียงแห่งเดียว ต่อมาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นสมควรจะได้แยกนักเรียนสตรีไว้ต่างหาก ไม่ปะปนกับนักเรียนชาย เพื่อเป็นการขยายการศึกษาแก่สตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้สร้างโดยสละทรัพย์ส่วนตัวบ้าง เรี่ยไรจากพ่อค้า คหบดี และประชาชนบ้าง การก่อสร้างเริ่มขึ้นที่วัดเจดีย์ยอดเหล็ก ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางเก่าใกล้ตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในปีแรกที่แยกมามีชั้นเรียนสูงสุดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และยังเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ แต่มีนักเรียนชายเรียนร่วมตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น ส่วนชั้นมัธยมมีเฉพาะนักเรียนหญิงและได้ขยายชั้นทุกปีจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 80 ปี ปัจจุบันชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 3) รับนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้น นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART CLASS) เป็นสหศึกษา ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) เป็นสหศึกษา
               ปัจจุบันโรงเรียนสงวนหญิง ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นที่ตั้งของวัดโรงม้า (ร้าง) ในเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เนื่องจากสถานที่ดั้งเดิมคับแคบ และอยู่ใกล้ตลาดไม่สามารถจะปรับปรุงขยายโรงเรียนได้ จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2504 โดยมีการขยายชั้นเรียนสร้างอาคารเรียนเพิ่มเป็น 11 อาคาร ทั้งนี้โรงเรียนสงวนหญิงเป็นโรงเรียนที่ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่งดงามร่มรื่นภายในโรงเรียน ตลอดจนความประพฤติความมีระเบียบวินัยของนักเรียน


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg9.jpg9.jpg10.jpg11.jpg

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
13120697_1064149990312023_390895573_o.jpg
พระพุทธโลกนารถมหาคณิสสร

ประวัติความเป็นมา

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 ตราประจำโรงเรียนblue logo.jpg

ตราประจำโรงเรียนสงวนหญิง ประกอบด้วย
1.องค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก พร้อมรัศมี หมายถึง สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียน
2.ชื่อย่อโรงเรียน 'ส.ญ.' อยู่ในโล่ หมายถึง คุณงามความดี
3.คติพจน์ของโรงเรียน คือ สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ


คติพจน์ของโรงเรียน


สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ


ปรัชญาของโรงเรียน

สร้างคน สร้างสังคม เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์


ปณิธานโรงเรียน


เป็นกุลสตรี มีความรู้ คู่คุณธรรม
เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา


สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน-ขาว

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

image.jpg


ดอกลดาวัลย์ เป็นดอกไม้สีขาว กลิ่นหอม เปรียบเสมือนคุณความดีของสถาบัน
คือ โรงเรียนสงวนหญิง ที่สามารถสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมมาโดยตลอดSYSP-KM © 2014

Generated 0.613489 sec.