นศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิด ทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดูแลลูกสงวนหญิงเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีคุณครูหัวหน้าคณะ และครูครูที่ปรึกษาร่วมวางแผนในครั้งนี้

Comment(s)

Create by :


SYSP

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ