วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสงวนหญิง โดยการนำของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) 'รับรางวัลเหรียญทอง' สาขา พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา โครงงาน : การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากแกลบ ของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อดูดซับสีย้อม นักเรียนเจ้าของผลงาน ม.2/4 : เด็กหญิงชิชฎา เกษตรเจริญกิจ เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรวงศ์เลิศ ครูที่ปรึกษา : นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา นางสาวนิสา จุลโพธิ์

Comment(s)

Create by :


SYSP

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ