welcome to Homepage KruImm
ครูสมหญิง   ไกลหา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-mail :: ying_aim115@hotmail.com

My QRcode.png

Information
12 พ.ค. 2559 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 และอบรมการจัดการความรู้ (KM) 

16 พ.ค. 2557  โรงเรียนสงวนหญิงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะLaughing

StatisticCounter

28413

สืบค้นข้อมูล

science